Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Bóng đè CGV Lê Văn Kiệt Dựng phim New Arena