Project Publishing Company Director Participation stage Partners
Tình đầu thơ ngây (First love) CGV Trần Nhân Kiên Offline Editing Mockingbird Pictures