Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Lửa hận Kavin Thai, Lâm Thành Ngọc Full post-production/VFX Escape Mountain Productions, Indochine Film Productions