Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Thạch Thảo Galaxy M&E Mai Thế Hiệp Dựng phim Forntune Projects (Bộ VH, TT& DL đặt hàng)