Dự án Đơn vị phát hành Đạo diễn Khâu Tham gia Đối tác
Truyền thuyết về Quán Tiên Galaxy M&E Đinh Tuấn Vũ Dựng phim DV&H Creative (Bộ VH, TT& DL đặt hàng)